СУРГАЛТ / НИЙТЛЭГ 12 СТАНДАРТ / Enhancement of Faculty Competence*

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн улс орнууд дээд боловсролын сургалтын системдээ багш төвтэй сургалтаас суралцагч төвтэй сургалтанд шилжих, суралцахуйн үр дүнг ......

Enhancement of Faculty Competence*

Стандарт 9. Багшлах бүрэлдэхүүний CDIO чадварыг сайжруулах
---------------------------------------------------------------------------

Багшлах бүрэлдэхүүний хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа.
---------------------------------------------------------------------------
Тодорхойлолт: CDIO хөтөлбөр нь стандарт 2-т тодорхойлсноор инженерийн чиглэлийн багшлах бүрэлдэхүүний хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр чадварууд нь инженерийн мэргэжлийн практик орчин нөхцөлд илүү сайн хөгждөг. Багшлах бүрэлдэхүүний хөгжлийн дүр төрх, хамрах хүрээ нь хөтөлбөрийн зорилго, эх үүсвэр, сургуулиас нь хамаарч өөр өөр байдаг. Багшлах бүрэлдэхүүний чадамжийг дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд дараах жишээнүүд байж болно. Үүнд: Үйлдвэрлэлийн газар түр хугацаанд ажиллуулах, судалгаа шинжилгээ болон боловсролын төсөл дээр үйлдвэрийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллуулах, ажилд авах болон тушаал дэвшүүлэхэд инженерийн дадлага, туршлагыг нэг шалгуур үзүүлэлт болгох, мөн сургууль дээр мэргэжил дээшлүүлэх боломж бүрдүүлэх зэрэг болно.
Үндэслэл: Хэрэв инженерийн чиглэлийн багшлах бүрэлдэхүүн нь стандарт 3, 4, 5, 7-д үзүүлсэн хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг салбар чиглэлийн инженерийн мэдлэгтэй хамтад нь олгох зорилгоор хичээлүүдийг заах бол эдгээр агуулгыг хамарсан бүх талын мэдлэг, чадвартай баг бүрдсэн байх ёстой. Инженерийн салбарын профессорууд тус тусын салбарын суурь мэдлэг өндөртэй, судалгаа шинжилгээний ажилд мэргэшсэн байх ба зөвхөн үйлдвэрлэлийн болон бизнесийн хүрээнд хязгаарлагдмал хэмжээний практик, туршлагатай байж болно. Цаашилбал, технологийн хурдацтай шинэчлэл, инноваци нь багшлах бүрэлдэхүүнээс инженерийн чадвараа байнга тасралтгүй дээшлүүлэхийг шаардаж байдаг. Багшлах бүрэлдэхүүн өөрсдийн инженерийн чиглэлийн мэдлэг чадвараа байнга дээшлүүлснээр орчин цагийн инженерүүд болон оюутнуудад хувь хүний хувьд үлгэр жишээ, загвар болж чадна.


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


НҮТ- Стандарт 9

ҮА- Стандарт 9

ЦХТ- Стандарт 9

Түвшин
Шалгуур
5
Багшлах бүрэлдэхүүний хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг байнга үнэлж шаардлагатай үед шинэчлэл хийдэг.
4
Багшлах бүрэлдэхүүн нь хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох хангалттай чадвартайг харуулсан нотлох баримттай.
3
Хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд багшлах бүрэлдэхүүнээ бүрэн хамруулдаг.
2
Багшлах бүрэлдэхүүний хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны системчилсэн төлөвлөгөөтэй.
1
Багшлах бүрэлдэхүүний чадамжийн жишиг тогтоох судалгаа, хэрэгцээний дүн шинжилгээ хийгдсэн.
0
Багшлах бүрэлдэхүүний хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг хөгжүүлэх ямар нэгэн хөтөлбөр, туршлага байхгүй.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.
None

Стандарт 9. Багшлах бүрэлдэхүүний CDIO чадварыг сайжруулах
---------------------------------------------------------------------------

Багшлах бүрэлдэхүүний хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа.
---------------------------------------------------------------------------
Тодорхойлолт: CDIO хөтөлбөр нь стандарт 2-т тодорхойлсноор инженерийн чиглэлийн багшлах бүрэлдэхүүний хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр чадварууд нь инженерийн мэргэжлийн практик орчин нөхцөлд илүү сайн хөгждөг. Багшлах бүрэлдэхүүний хөгжлийн дүр төрх, хамрах хүрээ нь хөтөлбөрийн зорилго, эх үүсвэр, сургуулиас нь хамаарч өөр өөр байдаг. Багшлах бүрэлдэхүүний чадамжийг дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд дараах жишээнүүд байж болно. Үүнд: Үйлдвэрлэлийн газар түр хугацаанд ажиллуулах, судалгаа шинжилгээ болон боловсролын төсөл дээр үйлдвэрийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллуулах, ажилд авах болон тушаал дэвшүүлэхэд инженерийн дадлага, туршлагыг нэг шалгуур үзүүлэлт болгох, мөн сургууль дээр мэргэжил дээшлүүлэх боломж бүрдүүлэх зэрэг болно.
Үндэслэл: Хэрэв инженерийн чиглэлийн багшлах бүрэлдэхүүн нь стандарт 3, 4, 5, 7-д үзүүлсэн хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыг салбар чиглэлийн инженерийн мэдлэгтэй хамтад нь олгох зорилгоор хичээлүүдийг заах бол эдгээр агуулгыг хамарсан бүх талын мэдлэг, чадвартай баг бүрдсэн байх ёстой. Инженерийн салбарын профессорууд тус тусын салбарын суурь мэдлэг өндөртэй, судалгаа шинжилгээний ажилд мэргэшсэн байх ба зөвхөн үйлдвэрлэлийн болон бизнесийн хүрээнд хязгаарлагдмал хэмжээний практик, туршлагатай байж болно. Цаашилбал, технологийн хурдацтай шинэчлэл, инноваци нь багшлах бүрэлдэхүүнээс инженерийн чадвараа байнга тасралтгүй дээшлүүлэхийг шаардаж байдаг. Багшлах бүрэлдэхүүн өөрсдийн инженерийн чиглэлийн мэдлэг чадвараа байнга дээшлүүлснээр орчин цагийн инженерүүд болон оюутнуудад хувь хүний хувьд үлгэр жишээ, загвар болж чадна.