СУРГАЛТ / ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ / ЦХТ- Стандарт 12

МХТС-ийн холбооны салбарын цахилгаан холбоо хөтөлбөрт 2014 оноос хойш хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудыг эндээс үзэж танилцана уу. - 1-3 дугаар стандарт......

ЦХТ- Стандарт 12

Хөтөлбөрийн үнэлгээ

 • 1-3 дугаар стандартын дагуу сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажлыг логик дарааллын дагуу амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тодруулбал PEOs, PLOs гэх мэт суралцахуйн үр дүнг тодорхойлох, хичээлүүдийг суралцахуйн үр дүнтэй холбох, CDIO чадвар олгох хичээлүүдийг хөтөлбөрт тусгах, заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг суралцахуйн үр дүнг үнэлэх зарчмаар төлөвлөх зэрэг гол гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хөтөлбөрт тусгаж чадсан гэж үзэж байна.
 • 4 ба 5-р стандартын дагуу инженерийн удиртгал болон, төслийн хичээлүүд жил бүр заагдаж оюутнуудын CDIO чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх боломж бүрдсэн.
 • 6-р стандартын дагуу 2 урлан засварлан тохижуулсан ба оюутнууд эдгээр өрөөнүүдэд төслийн хичээлүүдийг судалж байна.
 • Хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулахдаа 7-р стандартад нийцүүлэн хичээлийн суралцахуйн үр дүнг мэдлэг, чадвар, хандлага талаас нь төлөвлөн сургах, үнэлэх үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж ирсэн.
 • 8-р стандарттай холбоотой сургалтын шинэлэг арга зүйг төслийн хичээлүүдэд голлон хэрэгжүүлж байна.
 • 9 ба 10-р стандартын багш нарын чадамжийг дээшлүүлэх ажлын өнгөрсөн хугацаанд маш олон удаа зохион байгуулсан ба энэ хэрээр багш нарын чадвар дээшилсэн гэж үзэж байна.
 • 11-р стандартын дагуу хичээлийн явцын үнэлгээг суралцахуйн үр дүнг үнэлэх талаас нь тодорхойлж хичээлийн хөтөлбөрт тусгаснаас гадна багш нар хичээлийн суралцахуйн үр дүнг үнэлэх төлөвлөгөө гаргаж түүний дагуу улирлын эцэст үнэлгээн тайлан гаргадаг тогтолцоог бий болгосон.
 • Багш нараас санал асуулга авах замаар 12-р стандартын дагуу CDIO загварыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 2 удаа үнэлсэн.  Үнэлгээний үр дүнгүүдийг харьцуулан харахад стандарт бүрд ахиц дэвшил гарсан байна.

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


Program Evaluation

НҮТ- Стандарт 12

ҮА- Стандарт 12

12

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

12

Хөтөлбөрийн үнэлгээ

 • 1-3 дугаар стандартын дагуу сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажлыг логик дарааллын дагуу амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тодруулбал PEOs, PLOs гэх мэт суралцахуйн үр дүнг тодорхойлох, хичээлүүдийг суралцахуйн үр дүнтэй холбох, CDIO чадвар олгох хичээлүүдийг хөтөлбөрт тусгах, заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг суралцахуйн үр дүнг үнэлэх зарчмаар төлөвлөх зэрэг гол гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хөтөлбөрт тусгаж чадсан гэж үзэж байна.
 • 4 ба 5-р стандартын дагуу инженерийн удиртгал болон, төслийн хичээлүүд жил бүр заагдаж оюутнуудын CDIO чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх боломж бүрдсэн.
 • 6-р стандартын дагуу 2 урлан засварлан тохижуулсан ба оюутнууд эдгээр өрөөнүүдэд төслийн хичээлүүдийг судалж байна.
 • Хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулахдаа 7-р стандартад нийцүүлэн хичээлийн суралцахуйн үр дүнг мэдлэг, чадвар, хандлага талаас нь төлөвлөн сургах, үнэлэх үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж ирсэн.
 • 8-р стандарттай холбоотой сургалтын шинэлэг арга зүйг төслийн хичээлүүдэд голлон хэрэгжүүлж байна.
 • 9 ба 10-р стандартын багш нарын чадамжийг дээшлүүлэх ажлын өнгөрсөн хугацаанд маш олон удаа зохион байгуулсан ба энэ хэрээр багш нарын чадвар дээшилсэн гэж үзэж байна.
 • 11-р стандартын дагуу хичээлийн явцын үнэлгээг суралцахуйн үр дүнг үнэлэх талаас нь тодорхойлж хичээлийн хөтөлбөрт тусгаснаас гадна багш нар хичээлийн суралцахуйн үр дүнг үнэлэх төлөвлөгөө гаргаж түүний дагуу улирлын эцэст үнэлгээн тайлан гаргадаг тогтолцоог бий болгосон.
 • Багш нараас санал асуулга авах замаар 12-р стандартын дагуу CDIO загварыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 2 удаа үнэлсэн.  Үнэлгээний үр дүнгүүдийг харьцуулан харахад стандарт бүрд ахиц дэвшил гарсан байна.