СУРГАЛТ / ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ / ЦХТ- Стандарт 9

МХТС-ийн холбооны салбарын цахилгаан холбоо хөтөлбөрт 2014 оноос хойш хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудыг эндээс үзэж танилцана уу. - 1-3 дугаар стандарт......

ЦХТ- Стандарт 9

Багш нарын сурган, заах арга зүйн чадамжийг дээшлүүлэх: Шинээр ажилд орж байгаа багш нар ихэвчлэн инженер технологийн мэргэжилтэй, сурган заах арга зүйн талд туршлага багатай байдаг учраас ШУТИС-ийн багшийн хөгжлийн төв болон дээд боловсрол судлалын төвөөс сурган заах, арга зүйн сургалтыг зохион байгуулж багшлах эрхийн гэрчилгээ(сертификат) олгодог.

Мөн ШУТИС-д 2014 оноос эхлэн олон улсын инженерийн боловсролын CDIO стандарт, арга зүйг нэвтрүүлж байгаатай холбоотой сургалтын шинэ стандарт, арга зүйн талаар цуврал сургалт зохион байгуулж байна. Тухайлбал 2015 онд Сингапурын ТЕМАСЕК сан, Сингапурын Политехникийн сургууль болон Монгол Улсын Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны яам хамтран ШУТИС, МУИС, ХААИС-ийн 160 гаруй багш нарт 5 удаагийн цуврал сургалт зохион байгуулахад тус салбарын 5 багш хамрагдаж сурган заах арга зүйн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлсэн. Эдгээр 5 багш сургуулийн болон салбарын багш нарт үр дүнд суурилсан боловсрол, CDIO стандарт арга зүйн талаар  10 гаруй удаа сургалт зохион байгуулсан. Мөн сургалтын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж байгаа шинэлэг, арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, хуваалцах, бусдаас суралцах үүднээс боловсролын чиглэлийн эрдэм шинжилгээний хурлуудад илтгэл хэлэлцүүлэх, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлэх талд салбарын багш нар идэвхитэй ажиллаж байна.


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


Enhancement of Faculty Competence*

НҮТ- Стандарт 9

ҮА- Стандарт 9

9

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

9

Багш нарын сурган, заах арга зүйн чадамжийг дээшлүүлэх: Шинээр ажилд орж байгаа багш нар ихэвчлэн инженер технологийн мэргэжилтэй, сурган заах арга зүйн талд туршлага багатай байдаг учраас ШУТИС-ийн багшийн хөгжлийн төв болон дээд боловсрол судлалын төвөөс сурган заах, арга зүйн сургалтыг зохион байгуулж багшлах эрхийн гэрчилгээ(сертификат) олгодог.

Мөн ШУТИС-д 2014 оноос эхлэн олон улсын инженерийн боловсролын CDIO стандарт, арга зүйг нэвтрүүлж байгаатай холбоотой сургалтын шинэ стандарт, арга зүйн талаар цуврал сургалт зохион байгуулж байна. Тухайлбал 2015 онд Сингапурын ТЕМАСЕК сан, Сингапурын Политехникийн сургууль болон Монгол Улсын Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны яам хамтран ШУТИС, МУИС, ХААИС-ийн 160 гаруй багш нарт 5 удаагийн цуврал сургалт зохион байгуулахад тус салбарын 5 багш хамрагдаж сурган заах арга зүйн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлсэн. Эдгээр 5 багш сургуулийн болон салбарын багш нарт үр дүнд суурилсан боловсрол, CDIO стандарт арга зүйн талаар  10 гаруй удаа сургалт зохион байгуулсан. Мөн сургалтын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж байгаа шинэлэг, арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, хуваалцах, бусдаас суралцах үүднээс боловсролын чиглэлийн эрдэм шинжилгээний хурлуудад илтгэл хэлэлцүүлэх, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлэх талд салбарын багш нар идэвхитэй ажиллаж байна.