СУРГАЛТ / ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ / ЦХТ- Стандарт 8

МХТС-ийн холбооны салбарын цахилгаан холбоо хөтөлбөрт 2014 оноос хойш хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудыг эндээс үзэж танилцана уу. - 1-3 дугаар стандарт......

ЦХТ- Стандарт 8

Сурган заах арга зүйн төрлүүд

Бидний мэдэх уламжлалт сургалтын аргуудаас гадна идэвхитэй сургалтын олон шинэлэг аргуудыг орчин үед өргөн хэрэглэж байна. Сургалтыг идэвхитэй хэлбэрээр явуулснаар сургалтын үр дүн дээшлэхээс гадна шинэ зууны суралцагчдын сэтгэл зүйн онцлогт илүү тохиромжтой.Өргөн хэрэглэгдэж байгаа зарим шинэлэг заах аргуудыг хүснэгт 5.5-д үзүүлэв. Хүснэгтээс тухайн аргын  үндсэн зарчим, ач холбогдол зэрэг мэдээллийг авч болно.

Сургалтын хүргэх хэлбэрүүд

Дээр тодорхойлсон сурган заах арга зүйн аль нэг хэлбэрээр бэлтгэгдсэн хичээлийг оюутанд хүргэхдээ хүснэгт 5.6-д үзүүлсэн хүргэх хэлбэрүүдээс ашиглаж болно.

Тухайлбал тонгоруу анги(Flipped classroom) хүргэх хэлбэрийг сүүлийн үед өргөн хэрэглэж байгаа бөгөөд асуудалд суурилсан сургалтын аргатай хослуулснаар оюутан гэртээбие даан суралцах, танхмийн сургалтын цагийг илүү үр дүнтэй болгох, оюутны асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэх, харилцан бие биеээсээ суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх, сургалтанд мэдээлэл холбооны технологийг үр ашигтай хэрэглэх, хичээлийн агуулгын багтаамжийг нэмэгдүүлэх, үнэлгээг илүү бодитой болгох зэрэг маш олон давуу талууд бий болдог нь туршилтаар батлагдаад байгаа юм

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг PDF файлаас үзнэ үү!


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


Active Learning

НҮТ- Стандарт 8

ҮА- Стандарт 8

8

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

8

Сурган заах арга зүйн төрлүүд

Бидний мэдэх уламжлалт сургалтын аргуудаас гадна идэвхитэй сургалтын олон шинэлэг аргуудыг орчин үед өргөн хэрэглэж байна. Сургалтыг идэвхитэй хэлбэрээр явуулснаар сургалтын үр дүн дээшлэхээс гадна шинэ зууны суралцагчдын сэтгэл зүйн онцлогт илүү тохиромжтой.Өргөн хэрэглэгдэж байгаа зарим шинэлэг заах аргуудыг хүснэгт 5.5-д үзүүлэв. Хүснэгтээс тухайн аргын  үндсэн зарчим, ач холбогдол зэрэг мэдээллийг авч болно.

Сургалтын хүргэх хэлбэрүүд

Дээр тодорхойлсон сурган заах арга зүйн аль нэг хэлбэрээр бэлтгэгдсэн хичээлийг оюутанд хүргэхдээ хүснэгт 5.6-д үзүүлсэн хүргэх хэлбэрүүдээс ашиглаж болно.

Тухайлбал тонгоруу анги(Flipped classroom) хүргэх хэлбэрийг сүүлийн үед өргөн хэрэглэж байгаа бөгөөд асуудалд суурилсан сургалтын аргатай хослуулснаар оюутан гэртээбие даан суралцах, танхмийн сургалтын цагийг илүү үр дүнтэй болгох, оюутны асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэх, харилцан бие биеээсээ суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх, сургалтанд мэдээлэл холбооны технологийг үр ашигтай хэрэглэх, хичээлийн агуулгын багтаамжийг нэмэгдүүлэх, үнэлгээг илүү бодитой болгох зэрэг маш олон давуу талууд бий болдог нь туршилтаар батлагдаад байгаа юм

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг PDF файлаас үзнэ үү!