СУРГАЛТ / ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ / ЦХТ- Стандарт 3

МХТС-ийн холбооны салбарын цахилгаан холбоо хөтөлбөрт 2014 оноос хойш хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудыг эндээс үзэж танилцана уу. - 1-3 дугаар стандарт......

ЦХТ- Стандарт 3

Сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц, зохион байгуулалт

ЦХИТ хөтөлбөрийн сургалт нь улирлын сургалтанд тулгуурласан бөгөөд оюутан 4 жил буюу 8 улирлын хугацаанд 128-аас доошгүй кредит цагийн хичээлийг судлах шаардлагатай байдаг.

ABET-аас гаргасан ангилалын дагуу авч үзвэл математик, суурь шинжлэх ухааны чиглэлийн хичээлүүд; цахилгаан холбооны инженер технологийн чиглэлийн хичээлүүд; ерөнхий суурь, хүмүүнлэг, нийгмийн ухааны чиглэлийн хичээлүүд гэсэн байдлаар бүх хичээлүүдийг ангилж болно. Сургалтын төлөвлөгөөг хүснэгт 2.7-д тодорхойлов. Энд сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа бүх хичээлүүдийг хичээлийн жил, улирал бүрээр дээр 3 ангилалын дагуу тодорхойлсноос гадна тухайн хичээл сүүлийн 2 хичээлийн жилд хэдэн оюутанд заагдсаныг тус тус харуулсан.

ЦХИТ хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө нь математик ба суурь шинжлэх ухааны (18 кр), цахилгаан холбооны инженер тхенологи мэргэжлийн (80 кр), ерөнхий суурийн ба бусад (30кр)  гэсэн хэсгүүдээс бүрдэх бөгөөд эдгээр хэсэг тус бүрийн агуулга нь дараах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ. Үүнд:

  • Математик ба суурь шинжлэх ухааны хэсгийн агуулга нь оюутнуудад дээд боловсрол олгоход зайлшгүй шаардлагатай шинжлэх ухааны үндсийг эзэмшүүлэх буюу тооцоолох чадвар ба суурь шинжлэх ухааны онол, зарчмыг сурах, хөгжүүлэх боломж олгодог
  • Цахилгаан холбооны инженер технологи мэргэжлийн чиглэлийн сургалтын  агуулга нь оюутнуудад тухайн мэргэжлийг эзэмшихэд зайлшгүй шаардлагатай онол арга зүйн мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшүүлнэ.
  • Ерөнхий суурийн хичээлүүд нь оюутанд ёс зүй, харилцаа болон хүмүүнлэгийн талын мэдлэг, хандлагуудыг тус тус олгоно.

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


Integrated Curriculum

НҮТ- Стандарт 3

ҮА- Стандарт 3

3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

3

Сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц, зохион байгуулалт

ЦХИТ хөтөлбөрийн сургалт нь улирлын сургалтанд тулгуурласан бөгөөд оюутан 4 жил буюу 8 улирлын хугацаанд 128-аас доошгүй кредит цагийн хичээлийг судлах шаардлагатай байдаг.

ABET-аас гаргасан ангилалын дагуу авч үзвэл математик, суурь шинжлэх ухааны чиглэлийн хичээлүүд; цахилгаан холбооны инженер технологийн чиглэлийн хичээлүүд; ерөнхий суурь, хүмүүнлэг, нийгмийн ухааны чиглэлийн хичээлүүд гэсэн байдлаар бүх хичээлүүдийг ангилж болно. Сургалтын төлөвлөгөөг хүснэгт 2.7-д тодорхойлов. Энд сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа бүх хичээлүүдийг хичээлийн жил, улирал бүрээр дээр 3 ангилалын дагуу тодорхойлсноос гадна тухайн хичээл сүүлийн 2 хичээлийн жилд хэдэн оюутанд заагдсаныг тус тус харуулсан.

ЦХИТ хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө нь математик ба суурь шинжлэх ухааны (18 кр), цахилгаан холбооны инженер тхенологи мэргэжлийн (80 кр), ерөнхий суурийн ба бусад (30кр)  гэсэн хэсгүүдээс бүрдэх бөгөөд эдгээр хэсэг тус бүрийн агуулга нь дараах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ. Үүнд:

  • Математик ба суурь шинжлэх ухааны хэсгийн агуулга нь оюутнуудад дээд боловсрол олгоход зайлшгүй шаардлагатай шинжлэх ухааны үндсийг эзэмшүүлэх буюу тооцоолох чадвар ба суурь шинжлэх ухааны онол, зарчмыг сурах, хөгжүүлэх боломж олгодог
  • Цахилгаан холбооны инженер технологи мэргэжлийн чиглэлийн сургалтын  агуулга нь оюутнуудад тухайн мэргэжлийг эзэмшихэд зайлшгүй шаардлагатай онол арга зүйн мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшүүлнэ.
  • Ерөнхий суурийн хичээлүүд нь оюутанд ёс зүй, харилцаа болон хүмүүнлэгийн талын мэдлэг, хандлагуудыг тус тус олгоно.