СУРГАЛТ / ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ / ҮА- Стандарт 6

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хөтөлбөрийн зорилго мехатроник инженерийн үндсэн мэдлэгтэй, бие даах, багаар ажиллах, харилцааны өндөр чадвартай, гадаад до......

ҮА- Стандарт 6

Дэлгэрэнгүйг PDF файлаас үзнэ үү!


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


Engineering Workspaces

НҮТ- Стандарт 6

ЦХТ- Стандарт 6

6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

6

Дэлгэрэнгүйг PDF файлаас үзнэ үү!