СУРГАЛТ / НЭХМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ / НҮТ- Стандарт 11

ШУТИС-ийн хэмжээнд CDIO загварыг нэвтрүүлэх хөтөлбөрүүдийн нэг болох “Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи” хөтөлбөрийн багийн сургалтын үйл ажиллагааг 20......

НҮТ- Стандарт 11

Үнэлгээ

Сургалтын төлөвлөгөө ба сургалтын хөтөлбөрийн талаар шийдвэр гаргах болон шүүн үзэхэд хэрэгцээтэй мэдээллийг тодорхойлох, олж авах, хангах үйл явцыг үнэлгээ гэнэ. Олон улсын их сургуулиудын жишгээс харахад сургалтын үйл ажиллагааны үнэлгээг “Еvaluation”, “Аssessment” гэсэн үгээр илэрхийлж байна. Үнэлгээ нь оюутны суралцах үйл ажиллагааны явцад болон судалсны дараагаар эзэмшиж байх цогц чадамжуудыг хэр зэрэг эзэмшсэн болохыг тодорхойлох үүднээс хийгдэж буй сургалтын нэгэн хэсэг юм. Үнэлгээ бол зөвхөн сурсан мэдсэний түвшинийг тогтоогоод төгсдөг хэрэг биш, харин яаж илүү ихийг мэдэх, ойлгох, хийж чадах вэ зэрэгт анхааран суралцах үйл ажиллагааг багтаана. Оюутныг зөв үнэлснээр тэднийг идэвхжүүлэх, суралцах ач холбогдлыг ухамсарлуулах, бие даан суралцах болон ажиллах чадварыг нь хөгжүүлдэг.

Оюутнуудын сургалтын үйл ажиллагааны явцад эзэмшсэн чадамж, үр дүн, ач холбогдол, давуу талыг тодорхойлохынтулд хийж байгаа үйлдлийг үнэлгээ гэнэ.Оюутнуудын сургалтын үйл ажиллагааг үнэлэх “явцын үнэлгээ” (formative evaluation) нь шийдвэр гаргахад чиглэгдсэн үнэлгээ, “эцсийн үнэлгээ” (summative evaluation)  нь илүү тайлагнах, үр дүнг тогтоох үнэлгээ болно.Багш бүр үнэлгээний эдгээр аргуудыг үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна.Багш бүр үнэлгээний арга хэлбэр, шалгуур нь оюутнуудад нээлттэй, тэдгээрийн хөгжил, сэтгэц, хувийн онцлогийг харгалзан үзсэн саналыг тусгасан байхад анхаарч байна. Энэ нь оюутны суралцах эрхийг хүндэтгэн тэдэнд эерэг зөв ойлголт, хувь хүн төлөвших, өөртөө итгэх хандлагыг бий болгохоос гадна багшийн ур чадвар, арга барилыг дээшлүүлэхэд ач холбогдолтой.

          CDIO стандартад сургалтын явцын үнэлгээг оюутны ур чадвар, хандлага, эзэмшвэл зохих мэдлэгүүдийг рубрикийн үнэлгээгээр  үнэлэхийг зөвлөдөг. Рубрик нь сэтгэн бодох чадвар шаардсан даалгаврыг үнэлэх үнэлгээний хэлбэр, тухайн гүйцэтгэх ажлын түвшинг хэмжигдэхүйц байдлаар илэрхийлсэн үнэлгээний хэрэгсэл. Энэ хөтөлбөрийн багш нар оюутны бие даальын болон төслийн хичээлүүдийн үр дүнг үнэлэхэд рубрикийн аргыг ажиглаж байна. Рубрик нь оюутны бие даан идэвхтэй суралцахыг дэмжсэн үнэлгээ (аssessment for learning) юм. Рубрик ашиглан үнэлсэн тохиолдолд оюутан үнэлгээнд сэтгэл дундуур байдаггүй ба олон давуу талуудтай юм.


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


Learning Assessment*

ҮА- Стандарт 11

ЦХТ- Стандарт 11

11

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

11

Үнэлгээ

Сургалтын төлөвлөгөө ба сургалтын хөтөлбөрийн талаар шийдвэр гаргах болон шүүн үзэхэд хэрэгцээтэй мэдээллийг тодорхойлох, олж авах, хангах үйл явцыг үнэлгээ гэнэ. Олон улсын их сургуулиудын жишгээс харахад сургалтын үйл ажиллагааны үнэлгээг “Еvaluation”, “Аssessment” гэсэн үгээр илэрхийлж байна. Үнэлгээ нь оюутны суралцах үйл ажиллагааны явцад болон судалсны дараагаар эзэмшиж байх цогц чадамжуудыг хэр зэрэг эзэмшсэн болохыг тодорхойлох үүднээс хийгдэж буй сургалтын нэгэн хэсэг юм. Үнэлгээ бол зөвхөн сурсан мэдсэний түвшинийг тогтоогоод төгсдөг хэрэг биш, харин яаж илүү ихийг мэдэх, ойлгох, хийж чадах вэ зэрэгт анхааран суралцах үйл ажиллагааг багтаана. Оюутныг зөв үнэлснээр тэднийг идэвхжүүлэх, суралцах ач холбогдлыг ухамсарлуулах, бие даан суралцах болон ажиллах чадварыг нь хөгжүүлдэг.

Оюутнуудын сургалтын үйл ажиллагааны явцад эзэмшсэн чадамж, үр дүн, ач холбогдол, давуу талыг тодорхойлохынтулд хийж байгаа үйлдлийг үнэлгээ гэнэ.Оюутнуудын сургалтын үйл ажиллагааг үнэлэх “явцын үнэлгээ” (formative evaluation) нь шийдвэр гаргахад чиглэгдсэн үнэлгээ, “эцсийн үнэлгээ” (summative evaluation)  нь илүү тайлагнах, үр дүнг тогтоох үнэлгээ болно.Багш бүр үнэлгээний эдгээр аргуудыг үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна.Багш бүр үнэлгээний арга хэлбэр, шалгуур нь оюутнуудад нээлттэй, тэдгээрийн хөгжил, сэтгэц, хувийн онцлогийг харгалзан үзсэн саналыг тусгасан байхад анхаарч байна. Энэ нь оюутны суралцах эрхийг хүндэтгэн тэдэнд эерэг зөв ойлголт, хувь хүн төлөвших, өөртөө итгэх хандлагыг бий болгохоос гадна багшийн ур чадвар, арга барилыг дээшлүүлэхэд ач холбогдолтой.

          CDIO стандартад сургалтын явцын үнэлгээг оюутны ур чадвар, хандлага, эзэмшвэл зохих мэдлэгүүдийг рубрикийн үнэлгээгээр  үнэлэхийг зөвлөдөг. Рубрик нь сэтгэн бодох чадвар шаардсан даалгаврыг үнэлэх үнэлгээний хэлбэр, тухайн гүйцэтгэх ажлын түвшинг хэмжигдэхүйц байдлаар илэрхийлсэн үнэлгээний хэрэгсэл. Энэ хөтөлбөрийн багш нар оюутны бие даальын болон төслийн хичээлүүдийн үр дүнг үнэлэхэд рубрикийн аргыг ажиглаж байна. Рубрик нь оюутны бие даан идэвхтэй суралцахыг дэмжсэн үнэлгээ (аssessment for learning) юм. Рубрик ашиглан үнэлсэн тохиолдолд оюутан үнэлгээнд сэтгэл дундуур байдаггүй ба олон давуу талуудтай юм.