СУРГАЛТ / НЭХМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ / НҮТ- Стандарт 6

ШУТИС-ийн хэмжээнд CDIO загварыг нэвтрүүлэх хөтөлбөрүүдийн нэг болох “Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи” хөтөлбөрийн багийн сургалтын үйл ажиллагааг 20......

НҮТ- Стандарт 6

Дэлгэрэнгүйг PDF файлаас үзнэ үү!


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


Engineering Workspaces

ҮА- Стандарт 6

ЦХТ- Стандарт 6

6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

6

Дэлгэрэнгүйг PDF файлаас үзнэ үү!