СУРГАЛТ / НЭХМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

CONCEIVE,DESIGN,IMPLEMENT,OPERATE,PRACTICE LESSON PROCESS

НҮТ-Стандарт 1

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи хөтөлбөр

НҮТ- Стандарт 2

НҮТ- Стандарт 2

НҮТ- Стандарт 3

НҮТ- Стандарт 3

НҮТ- Стандарт 4

НҮТ- Стандарт 4

НҮТ- Стандарт 5

НҮТ- Стандарт 5

НҮТ- Стандарт 6

НҮТ- Стандарт 6

НҮТ- Стандарт 7

НҮТ- Стандарт 7

НҮТ- Стандарт 8

НҮТ- Стандарт 8

НҮТ- Стандарт 9

НҮТ- Стандарт 9

НҮТ- Стандарт 10

НҮТ- Стандарт 10

НҮТ- Стандарт 11

НҮТ- Стандарт 11

НҮТ- Стандарт 12

НҮТ- Стандарт 12