“Үр дүнд суурилсан боловсролын тогтолцоо”-г нэвтрүүлэхтэй холбоотой арга зүйн сургалт

“Үр дүнд суурилсан боловсролын тогтолцоо”-г

нэвтрүүлэхтэй холбоотой арга зүйн сургалтын хөтөлбөр

Хугацаа

Хөтөлбөр

2018 оны 03-р сарын 15

Компонент 1: СУРГАХ СУРАЛЦАХ CDIO ТОГТОЛЦООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Заах багшийн нэр: Т.Энхдөл

8.00-8.30

Бүртгэл

8.30-8.40

Нээлт, сургалтын танилцуулга

8.40-9.00

CDIO–ийн сургах болон сурах үйл ажиллагааны тогтолцооны танилцуулга

9.00-09.30

CDIO стандартууд, 1-8

09.30-10.00

CDIO стандартууд,  9-12

10.00-10.30

CDIO хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх чухал хүчин зүйл

10.30-10.45

Цайны завсарлага

Компонент 2. Харилцан уялдаатай хичээлүүд бүхий нийлмэл сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах нь

Заах багшийн нэр: Д.Оюун, Д.Ариунболор

10.45-11.10

Ур чадварыг танин мэдэх: кино үзүүлэх, STEEP анализ, кино үзүүлэх,

11.10-11.30

Дасгал ажил 1: STEEP хийх 

11.30-11.40

Хэлэлцүүлэг 1. STEEP

11.40-11.55

Ирээдүйн төгсөгч оюутны онцлог шинж

11.55-12.30

Дасгал ажил 2: ирээдүйн төгсөгч оюутны онцлог шинж

12.30-13.30

Өдрийн хоол

13.30-13.40

CDIO ур чадвар ба ирээдүйн төгсөгчдийн онцлог шинжүүдийн зураглал

13.40-14.00

Дасгал ажил 3. CDIO ур чадвар ба ирээдүйн төгсөгчдийн онцлог шинжүүдийн зураглал 

14.00-14.20

Оюутнуудын ур чадварт хийсэн дүгнэлт

14.20-14.40

Дасгал ажил 4. Оюутнуудын ур чадварт хийсэн дүгнэлт

14.40-15.00

Хэлэлцүүлэг 2. Ирээдүйн төгсөгч оюутны онцлог шинж + CDIO ур чадвар ба ирээдүйн төгсөгчдийн онцлог шинжүүдийн зураглал + Оюутнуудын ур чадварт хийсэн дүгнэлт

15.00-15.30

Хөтөлбөрт зориулж сонгосон CDIO  ур чадваруудын зааг ялгаанд дүн шинжилгээ хийх.

15.30-15.45

Цайны завсарлага

15.45-16.25

Дасгал ажил 5. Gap анализ

16.25-16.40

Хэлэлцүүлэг 3. Gap анализ

16.40-17.00

Ур чадварыг олгох: сургалтын үр дүнгүүдийг гаргах

17.00-17.20

Дасгал ажил 6. Сургалтын үр дүнг гаргах

17.20-17.30

Хэлэлцүүлэг 4.

“Үр дүнд суурилсан боловсролын тогтолцоо”-г

нэвтрүүлэхтэй холбоотой арга зүйн сургалтын хөтөлбөр

2018 оны 03-р сар 16

Компонент 2. Харилцан уялдаатай хичээлүүд бүхий нийлмэл сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах нь

Заах багшийн нэр: Д.Оюун, Д.Ариунболор

8.00-8.30

Бүртгэл

8.30-8.50

Хөтөлбөр дэх хичээлүүдийн CDIO ур чадварын хамаарлын зураглал

8.50-9.20

Дасгал ажил 7. Хөтөлбөр дэх хичээлүүдийн CDIO ур чадварын хамаарлын зураглал

9.20-9.40

Хэлэлцүүлэг 5. Хөтөлбөр дэх хичээлүүдийн CDIO ур чадварын хамаарлын зураглал

9.40-10.00

Ур чадварыг хөгжүүлэх: Олон талын туршлага эзэмшүүлэх сургалтын арга туршлагууд

10.00-10.30

Дасгал ажил 8. Олон талт сургалтын арга

10.30-10.45

Цайны завсарлага

10.45-11.00

Хэлэлцүүлэг 6. Олон талт сургалтын арга

11.00-11.15

Ур чадварыг үнэлэх: CDIO ур чадварын үнэлгээ

11.15-11.45

Дасгал ажил 9. CDIO ур чадварын үнэлгээ

11.45-12.00

Хэлэлцүүлэг 7. CDIO ур чадварын үнэлгээ

12.00-12.30

Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

12.30-13.30

Өдрийн хоол

Компонент 3. Зохион бүтээж, сэтгэх

Заах багшийн нэр: Ж.Мөнгөн, Д.Түмэнболд

13.30-13.45

Зохион бүтээж сэтгэх- удиртгал  

13.45-14.00

Ажиглалтын POEMS аргын танилцуулга

14.00-.14.15

MOCK ярилцлага 

14.15-14.45

Дасгал ажил 1. Ажиглалт болон ярилцлага хийх 

14.45-15.00

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ (хангагдаагүй)

15.00-15.30

Дасгал ажил 2. Хэрэглэгчийн хэрэгцээг илрүүлэх  

15.30-15.45

Цайны завсарлага

15.45-16.00

Persona боловсруулах

16.00-16.10

Санаа гаргаж, загварыг хийх

16.10-16.40

Дасгал ажил 3. Санаа гаргаж, загвар хийх

16.40-16.55

Хэлэлцүүлэг 1. Галлерейн алхалт

16.55-17.05

Загварыг хийх- удиртгал  

17.05-17.30

Дасгал ажил 4. Зохион бүтээн-хэрэгжүүлэх дасгал

 

2018 оны 03 сарын 17

Компонент 4. Идэвхитэй сургалтын арга зүй

Заах багшийн нэр: Д.Болормаа, Ц.Баярмаа

8.30 - 9.00

Бүртгэл

9.00 – 9.15

“Идэвхтэй сургалтын арга зүй, туршлага” танилцуулга лекц

9.159.30

Сургалтын арга, сургалт явуулах хэлбэр

9.30-10.00

Дасгал ажил 1.Сургалтын арга, сургалт явуулах хэлбэр

10.00-10.10

Сургалтын арга, заах хэлбэр, үнэлгээний аргыг уялдуулах

10.10 – 10.30

Дасгал ажил  2.Сургалтын арга, заах хэлбэр, үнэлгээний аргыг уялдуулах

10.30 – 10.45

Цайны завсарлага

10.45-11.00

Оюутан хөгжүүлэх зураглал гаргах

11.00 – 11.30

Дасгал ажил  3.Оюутан хөгжүүлэх зураглал гаргах

11.30-11.45

Оюутны суралцах туршлагыг загварчлах

11.45-12.15

Дасгал ажил 4.Оюутны суралцах туршлагыг загварчлах

12.15-12.30

Хэлэлцүүлэг

12.30-13.30

Өдрийн хоол

Компонент 5. Хичээлийн болон хөтөлбөрийн үнэлгээ

Заах багшийн нэр: Н.Галиймаа, Ч.Лодойравсал

13.30-.13.45

Их сургуулийн чанарын менежментийн систем

13.45-14.10

Дасгал ажил 1.  Хөтөлбөрийн оролцогч талуудыг тодорхойлох

14.10-14.20

Хэлэлцүүлэг  

14.20-14.30

CDIO болон чанарын менежментийн систем, CDIO ба магадлангийн шалгуур үзүүлэлт

14.30-14.45

CDIO үнэлгээ – хөтөлбөрийн түвшинд

14.45-15.20

Дасгал ажил 2. Хөтөлбөрийн түвшний үнэлгээ хийх

15.20-15.30

Хэлэлцүүлэг  

15:30-15:45

Цайны завсарлага

15.45-16.00

CDIO үнэлгээ – хичээлийн түвшинд

16.00-16.30

Дасгал ажил 3. Хичээлийн түвшний үнэлгээ хийх

16.30-16.40

Хэлэлцүүлэг  

16.40-16.55

Хичээлийн үнэлгээний асуулга

16.55-17.15

Дасгал ажил 4. Санал асуулгын загвар бэлтгэх

17.15-17.25

Хэлэлцүүлэг

17.25-17.30

Сертификат гардуулах